Základní informace o našem oddílu

Autor: <(at)>, Téma: O našem oddílu, Vydáno dne: 15. 02. 2007

Skupinové foto  z vánoční výpravy

 

Historie 6. chlapeckého oddílu Širokko z Tábora sahá až do roku 1940, kdy byl založen. Při každém násle­du­jícím zno­vu­ob­no­ve­ní Junáka stáli chlapci z „šestky“ při tom. A oddíl žil naplno. V roce 1985 byl v Táboře založen klukovský klub Širokko. Ten pracoval po vzoru Rychlých šípů a v ro­ce 1989 pomáhal „šestku“ obnovit.

Jeho členové jsou dodnes aktivními členy oddí­lu, kterému předali název, tra­di­ce i sym­boly. Ve své činnosti se vra­cí­me nejraději do doby za­čát­ku skau­tin­gu. Upřed­nost­ňu­je­me primitivní tá­bo­ře­ní mnoh­dy v drsných pod­­mín­­kách. Na svých toulkách se sna­ží­me poznávat kra­je a je­jich zvláštnosti, přírodu a rozumět ji. Vždyť jen ten, kdo ji rozumí a umí ji naslouchat, v ní může šťastně žít a chránit ji!

Zároveň se učíme dovednostem před­ků, pro­cvi­ču­je­me naší zručnost, zak­lá­dá­me si na pre­ci­z­no­sti. Práce s pří­rod­ní­mi ma­te­ri­á­ly a hlavně kůží je naší do­mé­nou. Jsme také pat­řič­ně hrdí na klu­bov­nu, kterou jsme si po po­vod­ních celou vlast­no­ruč­ně zre­kon­s­tru­ova­li. Stranou naší po­zor­nos­ti ne­zůs­tá­va­jí ani fy­zi­cká zdat­nost a psy­chická odolnost. V různých zá­vo­dech a klá­ních je rozvíjíme a utu­žu­jeme.

V programu nechybí ani vodácký výcvik, byť jsme „suchozemci“, plav­by po ře­­­­kách, pá­trá­ní v mi­nu­los­ti, ro­man­tic­ké chvíle u ohňů a do­bro­druž­ství. To vše je ale pou­ze prostředkem na cestě k výchově statných, zdravých a pra­co­vi­tých chlapců, pro něž pravda, čest a přátelství nebudou v životě jen prá­zd­ná slova, ale pojmy, které ukazují tu správnou cestu…